Resultat 2017: Stark underliggande utveckling – svagt årsresultat

Bonnier AB:s operativa resultat (EBITA) för 2017 uppgick till 625 Mkr jämfört med 731 Mkr föregående år. Koncernens omsättning uppgick till 25 740 (25 492) Mkr.

Bonnier AB:s vd Tomas Franzén:

”För Bonnier har 2017 varit ett år med två ansikten. Å ena sidan tyngdes resultatet av ett antal turnaround-case som fortfarande dras med förluster. Därutöver gör vi omfattande nedskrivningar av goodwill, som framför allt härrör från våra investeringar i USA under åren 2006-2008. Å andra sidan ser vi flera genombrott i vår underliggande transformation, med stark digital tillväxt för våra produkter och tjänster inom journalistik, berättande och underhållning. 

Det är främst två områden som presterar under förväntningarna. Vårt brittiska förlagshus Bonnier Publishing har haft några år av kraftig expansion och förvärv, men under 2017 utvecklades försäljningen svagt samtidigt som nedskrivningar tyngde. Efter operationella åtgärder och nedskrivningar har Publishing goda utsikter att under 2018 förbättra resultatet markant. Vår finländska tv-verksamhet MTV har fortsatt stora utmaningar på en svag annonsmarknad med hård priskonkurrens.

Samtidigt som årets resultat är svagt, så tar vi stora steg framåt i vår transformation med fokus på ökade digitala användarintäkter. Det ger skäl för optimism. Detta, kompletterat med ett antal förvärv och avyttringar, gör att vi står väl rustade för att vända lönsamheten i positiv riktning under 2018. Jag vill framför allt lyfta fram följande milstolpar från året:

För det första att våra två svenska räckviddsmedier, TV4 och Expressen, båda ökar annonsintäkter och räckvidd. TV4 gör ett rekordår med en kraftig ökning av de digitala annonsintäkterna, samtidigt som även de linjära annonsintäkterna växer. Genom tillväxten i TV4 Play ökar man också sin totala räckvidd. Expressen tar marknadsandelar i räckvidd, sidvisningar och video och de digitala annonsintäkterna växer mer än tillräckligt för att kompensera för tappet i print.

För det andra att vi med kraft har lyckats bygga vidare på de digitala prenumerationstjänsterna hos Dagens Nyheter, Dagens industri och HD–Sydsvenskan. Efter ett år av snabb kundtillväxt hade vi vid årsskiftet i affärsområdet News nära

200 000 renodlat digitala prenumeranter. Det lämnar ett viktigt bidrag till News resultat och utgör ett extremt viktigt kvitto inför framtiden på att det finns en betalningsvilja för kvalitetsjournalistik hos vår publik. 

För det tredje att vi på en rad områden rör oss framåt i arbetet med att organiskt öka våra digitala intäktsströmmar och att minska beroendet av traditionella intäkter. Utöver den digitala prenumerationstillväxten inom News så ser vi bland annat att våra förlags digitala försäljning närmar sig en halv miljard och våra största förlagshus, Bonnier Media Deutschland i Tyskland och svenska Bonnierförlagen, gör ytterligare ett starkt år. Ljudbokstjänsten BookBeat är uppe i 70 000 användare. Vår e-handlare Adlibrisgruppen har under 2017 fortsatt sin tillväxtresa och har ambitiösa tillväxtplaner framåt, drivet av expansion i nya produktkategorier, vilket gör att vi från och med 2018 placerar bolaget i ett eget affärsområde. Vår svenska betal-tv-verksamhet C More har vuxit kraftigt under 2017 med ett fördubblat antal abonnenter och hade för tredje året i rad högst tillväxt på den svenska svod-marknaden.

C More gör fortfarande betydande förluster, men fortsatt kundtillväxt och distributionen av nystartade Sportkanalen till 1,5 miljoner svenska hushåll förväntas under 2018 bidra till en ytterligare förbättring av C Mores resultat. 

Vi har under året gjort ett antal strategiskt intressanta förvärv. Jag vill särskilt lyfta förvärvet av Fastighetsnytt och den tyska förlagsverksamheten Münchner Verlagsgruppe (MVG). Fastighetsnytt är ett unikt framgångsrikt och lönsamt branschmediehus. MVG är ett datadrivet och snabbrörligt förlagshus, också det med ovanligt stark lönsamhet. Förutom att dessa bolag presterar starka resultat är jag också övertygad om att vi kommer att kunna dra nytta av deras kompetens i vår vidare omställning.

I slutet av året ingick vi avtal om att sälja spelbolaget Evoke Gaming och vårt innehav i flerkanalsnätverket United Screens, affärer som fullbordades i början av 2018. De genomförda förvärven och avyttringarna kommer sammantaget att bidra positivt till vårt resultat under 2018.

Vi har i vår plan för åren 2015-2020 föresatt oss att utveckla Bonnier utifrån ett utpräglat långsiktigt perspektiv, där ambitionen är att bygga koncernen stark och välpositionerad för framtiden. Under 2018 har vi alla möjligheter att utifrån de gjorda framstegen också vända lönsamhetsutvecklingen i rätt riktning.”


Våra affärsområden

För Books var 2017 ett år av kontraster, där framför allt de tyska och svenska förlagsaffärerna står sig starka, medan fysisk retail har haft ett utmanande år.

På förlagssidan hade de två största förlagsgrupperna, Bonnier Media Deutschland i Tyskland och svenska Bonnierförlagen, en stark utgivning med tillväxt digitalt såväl som fysiskt – och en fortsatt mycket god lönsamhet. UK-baserade förlagsgruppen Bonnier Publishing brottades dock med lönsamhetsproblem till följd av tidigare års snabba tillväxt vilket tynger resultatet markant.

Inom fysisk retail har den kraftiga ökningen inom e-handeln slagit hårt mot bokhandeln; där Pocket Shop, finska Akateeminen och norska Tanum samtliga belastade resultatet negativt.

Adlibrisgruppens tillväxtresa fortsätter, dock präglades slutet av 2017 av logistikproblem vilket tyngde resultatet. EBITA för Books uppgick till 105 (427) Mkr.

Inom Broadcasting uppgick EBITA till 423 (373) Mkr. Verksamheterna präglades av ett fortsatt högt tempo i den digitala transformationen. Som en del i det fortsatta omställningsarbetet flyttade Nyhetsbolagets medarbetare in i TV4/Bonnier Broadcasting och samordningen mellan TV4 och C More stärktes ytterligare. Omstruktureringen innebar också en minskning med ett 90-tal tjänster.

TV4 hade ett rekordår, mätt i såväl intäkter som räckvidd. Framgångarna med TV4 Play, som noterade 3,8 miljoner inloggade användare, drev en kraftig ökning i digitala annonsintäkter, samtidigt som även den linjära annonsaffären växte. Grunden för TV4:s rekordresultat är de senaste årens konsekventa investeringar i svenskt kvalitetsinnehåll i alla genrer.  Trots något avtagande linjärt tv-tittande ökade den totala räckvidden för TV4 tack vare TV4 Plays kraftiga tillväxt, en ökning som togs väl emot av annonsmarknaden.

C More ökade både svod- och digital-tv-intäkterna och var för tredje året i rad den snabbast växande svod-tjänsten i Sverige. Under året släpptes de första C More original-dramasatsningarna och dessutom lanserades helt nya Sportkanalen och ett nytt OTT-sportpaket. Resultatet förbättrades något jämfört med föregående år, men bolaget gör fortfarande betydande förluster.

Finska MTV hade det fortsatt tufft på en marknad med stora makroekonomiska utmaningar, där annonsinvesteringarna fortsatte att falla och resultatet försämrades. MTV:s investeringar i inhemskt kvalitetsinnehåll fortsatte skörda tittarframgångar och man noterade 2 miljoner inloggade användare i MTV:s annonsfinansierade playtjänst. Under året lanserade MTV också svod-tjänsten C More i Finland.

Business to Business hade ett EBITA på 131 (164) Mkr. Affärsområdet, som består av B2B-medier och digitala B2B-tjänster, ökade omsättningen något under 2017. Minskningen i resultat är hänförlig till investeringar i nya produkter och lanseringar på nya marknader. Den största enskilda satsningen under 2017 var den fortsatta utrullningen av den digitala läromedelssatsningen Clio Online på den svenska marknaden. Under 2017 lanserades en komplett produkt-portfölj av ämnesportaler riktade till den svenska mellanstadieskolan, i tillägg till de tidigare produkterna för högstadiet. Deximed, ett digitalt kliniskt beslutsstöd för vårdpersonal, lanserades i Tyskland, utifrån förlagorna Medibas i Sverige och NEL i Norge.  I januari 2017 fullbordades försäljningen av 49,9 procent av ägandet i danska Børsen till JP/Politikens Hus. Vid årsskiftet tillträdde Bjarne Corydon, tidigare dansk finansminister, som ny chefredaktör och vd på Børsen.   

Magazines samlar svenska Bonnier Magazines & Brands (f.d. Bonnier Tidskrifter), Köpenhamnsbaserade Bonnier Publications och amerikanska Bonnier Corporation. Affärsområdets EBITA uppgick till 167 (267) Mkr. De två nordiska bolagen gjorde ett starkt år och levererar båda operativa resultat i linje med förväntningarna. USA-marknaden genomgår mycket stora förändringar och Bonnier Corporation kunde inte upprepa framgångarna från 2016. I början av 2018 initierades en större omstrukturering på Bonnier Corporation, som även innebar en minskning med totalt omkring 120 tjänster. Trots tillväxt digitalt och i nya kringtjänster, är det fortfarande den traditionella basaffären i form av tryckta magasin som dominerar verksamheterna. Kostnader av engångs karaktär i form av avsättningar för omstruktureringen på Bonnier Corporation samt Magazines & Brands flytt till Bonnierhuset i Stockholm belastar årets resultat.

News hade ett starkt år med ett EBITA på 303 (294) Mkr, som för Dagens Nyheter, Dagens industri och HD-Sydsvenskan präglades av en fortsatt framgångsrik satsning på digitala prenumerationer. Expressen har fortsatt haft en stark digital annonstillväxt som följd av satsningar på räckvidd och kraftigt ökad trafik.

HD-Sydsvenskan, som under året integrerades fullt ut i affärsområdet, uppvisade en avsevärd resultatförbättring och nådde sitt bästa resultat sedan sammanslagningen av Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan. I samband med integrationen tog affärsområdeschef Anders Eriksson även över som vd för HD-Sydsvenskan.

I januari förvärvades Fastighetsnytt, Sveriges ledande medie- och eventaktör inom fastigheter och samhällsbyggnad, som hade ett mycket starkt första år inom Bonnier.

Inom Growth Media har investment-portföljens värde utvecklats starkt under året. Investeringsverksamheten som verkar under namnet Bonnier Ventures, omfattade en portfölj om nio tillväxtbolag, och innehaven i dessa bolag uppgick till ett värde av drygt 550 Mkr vid årets slut, vilket motsvarar en IRR (årlig avkastning) om 28 procent.

Bonnier Ventures har gjort flera tilläggsinvesteringar under året i samband med externa finansieringsrundor i bolag som Acast, Natural Cycles, Refunder samt FLX, där inte minst Natural Cycles och Acast har haft en kraftfull värdeutveckling. Bonnier Ventures gjorde också en nyinvestering i Daisy Grace, ett innehållsdrivet omnichannel-bolag, samt engagerade sig finansiellt i USA-baserade Betaworks och den nordiska fintech-aktören NFT Ventures. Två exits fullbordades strax efter årsskiftet, i form av helägda spelbolaget Evoke Gaming, som såldes till Malta-baserade Mr Green, samt delägda United Screens som såldes till tyska RTL.

SF Studios, områdets största bolag, förbättrade resultatet och hade stark tillväxt i produktionsaffären genom såväl ett antal tv-produktioner som på långfilmsområdet. Filmen Borg utmärkte sig genom en rad priser i branschen, såväl i Sverige som internationellt, och Solsidan, som var en samproduktion med FLX och distribuerades av SF Studios, avslutade året med mycket starka biobesökstal.

EBITA för affärsområdet uppgick till -106 (-205) Mkr. Från och med 2018 redovisas SF Studios som eget affärsområde, vilket innebär att Bonnier Ventures blir ett renodlat affärsområde med investeringsfokus och IRR som huvudsakligt nyckeltal.

Nedskrivningar: Under 2017 har Bonnier gjort nedskrivningar av goodwill på 1,6 miljarder kronor, varav den övervägande delen (1,3 miljarder) är hänförligt till förvärven av tidskriftsverksamheterna i USA åren 2006-2008. Nedskrivningarna har ingen likviditetspåverkan.

Other omfattar koncerngemensamma aktiviteter och funktioner. Påverkan på EBITA från dessa blev under 2017 -397 (-589) Mkr.

 

 

Nettoomsättning per affärsområde SEK M 2017 2016
Books 8 098 7 690
Broadcasting 7 497 7 397
Business to Business 1 130 1 111*
Growth Media 1 806 1 806
Magazines 3 441 3 782
News 4 890 4 679*
Other -1 121 -973*
Bonnier AB totalt 25 740 25 492
Operativt resultat (EBITA) per affärsområde SEK M 2017 2016
Books 105 427
Broadcasting 423 373
Business to Business 131 164*
Growth Media -106 -205
Magazines 167 267
News 303 294*
Other -397 -589
Bonnier AB totalt 625 731
Resultat SEK M 2017 2016
Nettoomsättning 25 740 25 492
EBITA 625 731
EBIT -1 423 630**
Finansnetto -212 -239
Resultat före skatt -1 635 391**
Årets resultat -2 239 276**

* Jämförelsesiffrorna har ändrats efter en flytt av en verksamhet från Business to Business till News. 

** Jämförelsesiffrorna har ändrats på grund av en översyn av koncernens redovisning av immateriella tillgångar och varulager avseende utvecklingskostnader och utgivningsrättigheter samt rättelser av fel.